Cấp độ thành viên

Cấp độ thành viên

Chú ý:
Tổng giao dịch tích lũy theo năm dương lịch

Chiết khấu phí mua hàng là chiết khấu phí đặt cọc ban đầu

Chiết khấu phí vận chuyển TQ VN là chiết khấu cân nặng

Chiết khấu phí giao dịch là chiết khấu phí dịch vụ mua hàng
Tiền cọc đơn hàng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào biến động của thị trường

Khách hàng

Vip 0

Vip 1

Vip 2

Vip 3

Tổng giao dịch tích lũy < 100 triệu 100 -> 300 triệu 300 -> 800 triệu 800 -> 1.5 tỷ
Chiết khấu phí vận chuyển TQ-VN 0% 0.5% 1% 1.5%
Chiết khấu phí giao dịch 0% 5% 10% 15%
Đặt cọc tối thiểu (*) 70% 70% 70% 65%

Khách hàng

Vip 4

Vip 5

Vip 6

Vip 7

Vip 8

Tổng giao dịch tích lũy 1.5 tỷ -> 2.5 tỷ 2.5 tỷ -> 5 tỷ 5 tỷ -> 10 tỷ 10 tỷ -> 20 tỷ    > 20 tỷ   
Chiết khấu phí vận chuyển TQ-VN 2% 2.5% 3% 3.5% 4%
Chiết khấu phí giao dịch 20% 25% 30% 35% 40%
Đặt cọc tối thiểu (*) 60% 50% 50% 40% 30%

 - Chính sách chương trình tích lũy điểm và  thành viên thân thiết, vui lòng xem tại đây